Skip to content Skip to footer

Warszawa, 08.12.2022 (ISBnews) – Oferta publiczna do 4 764 674 nowych akcji serii J Ryvu Therapeutics rozpoczyna się dziś od zapisów na akcje dla inwestorów indywidualnych oraz budowy księgi popytu dla inwestorów instytucjonalnych, które będą prowadzone w dniach 8-15 grudnia, podano w prospekcie emisyjnym. Cena maksymalna akcji oferowanych została ustalona na poziomie 65 zł za akcję. Spółka planuje pozyskać z oferty do 272 mln zł, które zostaną przeznaczone głównie na rozwój projektów klinicznych oraz fazy wczesnej.

Oferta publiczna spółki będzie obejmowała nie więcej niż 4 764 674 nowych akcji serii J. Do zainwestowania 20 mln euro w ramach oferty zobowiązała się europejska firma biotechnologiczna BioNTech. W związku z umownym zobowiązaniem Ryvu do przydziału akcji na rzecz BioNTech bez redukcji ich liczby po przeprowadzeniu oferty inwestor ten może dysponować jednym z największych pakietów akcji spółki

czytamy w komunikacie poświęconym prospektowi.

Oferta będzie realizowana z wyłączeniem prawa poboru, jednak akcjonariuszom spółki będzie przysługiwało prawo pierwszeństwa (PP). Dzień rejestracji (DR), jako data, według której zostanie ustalony poziom zaangażowania akcjonariuszy w kapitale zakładowym spółki na potrzeby PP, został wyznaczony na 8 grudnia 2022 r. Zapisy na akcje dla inwestorów indywidualnych oraz budowa księgi popytu dla inwestorów instytucjonalnych będą prowadzone w dniach 8-15 grudnia 2022 r.

Okres przyjmowania zapisów od inwestorów instytucjonalnych to 16-20 grudnia, okres przyjmowania zapisów od BioNTech – do 21 grudnia. Przydział akcji zaplanowano na 22 grudnia br., zaś termin rozpoczęcia notowań akcji oferowanych na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW – około 1 miesiąca od przydziału akcji oferowanych, podano w prospekcie.

“W ostatnim czasie Ryvu bardzo dynamicznie rozwijało swoje projekty kliniczne i wczesnej fazy oraz było bardzo aktywne w obszarze rozwoju biznesowego i korporacyjnego. Tylko w drugiej połowie tego roku udało nam się pozyskać bardzo korzystne finansowanie dłużne z Europejskiego Banku Inwestycyjnego o wartości ponad 100 mln zł, a także podpisać dwie umowy partneringowe – z BioNTech i Exelixis – dzięki którym spółka zapewniła sobie łącznie ponad 100 mln zł płatności z góry. Ponadto BioNTech zadeklarował udział w naszej ofercie poprzez objęcie akcji o wartości 20 mln euro, co jest mocną walidacją branżową całego portfolio projektów. Zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami podtrzymuję swoją gotowość do wzięcia udziału w emisji” – powiedział współzałożyciel, największy akcjonariusz i prezes Ryvu Therapeutics Paweł Przewięźlikowski, cytowany w komunikacie.

“Od ostatniej emisji akcji spółka dokonała istotnych postępów naukowych, zarówno w projektach klinicznych, w których potwierdzamy bezpieczeństwo i widzimy pierwsze korzyści terapeutyczne, jak i wczesnej fazy. Jakość naszej nauki potwierdza m.in. jedenaście umów partneringowych, w tym dwie – bardzo istotne – podpisane w 2022 r. Liczymy na to, że rynek doceni nasze osiągnięcia” – dodał prezes.

Pozyskane w ofercie publicznej środki spółka zamierza przeznaczyć na realizację planów rozwoju na lata 2022-2024, skupionych na maksymalizacji wartości spółki dla akcjonariuszy:
• szeroki rozwój RVU120,
• wsparcie rozwoju SEL24 przez grupę Menarini,
• koncentracja na projektach celujących w mechanizm syntetycznej śmiertelności w nowotworach,
• przyspieszenie prac w portfolio projektów wczesnej fazy,
• płatności z tytułu kolejnych kamieni milowych w trwających współpracach badawczo-rozwojowych,
• co najmniej jedna nowa umowa partneringowa rocznie, wymieniono w komunikacie.

“Plany rozwoju na lata 2022-2024 zakładają, że łączne nakłady finansowe wyniosą w tym okresie do ok. 558 mln zł. Spółka planuje zabezpieczyć środki na realizację przedstawionych planów rozwoju z różnych źródeł (przyznane dotacje, oczekiwane kamienie milowe, nowe dotacje, gotówka, finansowanie dłużne, rynek kapitałowy), mając na celu zmniejszenie ryzyka dla akcjonariuszy i zminimalizowanie ich ewentualnego rozwodnienia” – czytamy dalej.

W drugiej połowie 2022 r. spółka wykonała liczne działania, których efektem jest pozyskanie łącznie ok. 212 mln zł (w ramach płatności wstępnych z tytułu udzielenia licencji do Exelixis oraz BioNTech, a także finansowania dłużnego pozyskanego z Europejskiego Banku Inwestycyjnego), stanowiących zabezpieczenie części finansowania działalności.

Na projekty kliniczne ma trafić 136 mln zł środków z emisji, a na projekty fazy wstępnej – 79 mln zł; kolejne 57 mln zł przeznaczono na G&A.

Ryvu Therapeutics zostało założone w 2007 r. (jako Selvita). Jest polską firmą biotechnologiczną rozwijającą innowacyjne małocząsteczkowe związki o potencjale terapeutycznym w onkologii. Ryvu Therapeutics jest notowane na głównym rynku GPW.

(ISBnews)

Show CommentsClose Comments

Leave a comment